Gang Policy

ALGEMEEN

Uw deelname aan het door O'Donnell Moonshine NL aangeboden loyalty program, de 'Gang', is onderworpen aan de volgende deelname voorwaarden, als ook aan onze Algemene Voorwaarden in de versie geldig op het ogenblik van de inschrijving voor de Gang. Door u aan te melden voor het lidmaatschap van de Gang, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden.

Lidmaatschap van de Gang is gratis en niet gekoppeld aan een aankoop.

Wanneer u lid wordt van de Gang, kunt u loyalty punten verzamelen, "Proof" genoemd, die u kunt inwisselen voor verschillende merchandise-artikelen die wij u hiervoor ter beschikking stellen of andere voordelen, zoals exclusieve Gang merch, (hierna gezamenlijk te noemen "Beloningen") in overeenstemming met de volgende voorwaarden en condities.

Voor informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken in verband met het O'Donnell Loyalty Programma en de Gang, kunt u terecht op https://odonnell.de/policies/privacy-policy.

 

GANG-LIDMAATSCHAP

Registratie op onze website is vereist om lid te worden van de Gang.

Het lidmaatschap van de Gang is beperkt tot personen die als particulier handelen en niet namens een bedrijf, die een geldig e-mailaccount hebben en 18 jaar oud zijn. Wij behouden ons het recht voor om een schriftelijke bevestiging van deze toestemming te verlangen. Medewerkers, agenten en vertegenwoordigers van O'Donnell Moonshine NL kunnen Gangleden worden, maar kunnen worden uitgesloten van bepaalde promoties.

Het Gang-lidmaatschap is persoonlijk, niet overdraagbaar en onderworpen aan deze voorwaarden en onze algemene voorwaarden, waarmee u akkoord gaat door een aankoop te doen en gebruik te maken van eventuele aanbiedingen, prijsvragen en vouchers. Gang-lidmaatschap is beperkt tot één lidmaatschap per persoon en per e-mailadres.

Ondernemingen, groepen, verenigingen of andere organisaties die aankopen doen voor commerciële doeleinden of bulkaankopen doen, zijn uitgesloten van het Gang-lidmaatschap. Het lidmaatschap van de Gang en de beloningen die verdiend zijn door het inwisselen van Proof mogen niet gebruikt worden voor wederverkoop of andere commerciële doeleinden.

Gang leden zijn verantwoordelijk voor het up-to-date houden van hun e-mailadres en contactgegevens.

 

HET VERZAMELEN VAN PROOF

U kunt alleen Proof verzamelen wanneer u als geregistreerd Gang lid online aankopen doet in onze online winkel of deelneemt aan andere activiteiten die wij voor dit doel aanbieden, zoals ons volgen op Instagram. Meer informatie over de huidige beloningen en de Poof die voor elke beloning vereist zijn, vindt u op https://odonnell.de/pages/gang. Proof kan niet worden verzameld voor aankopen die op andere manieren worden gedaan, zoals in een van onze winkels of bij een bestelling als gast, of voor activiteiten zoals het abonneren op onze nieuwsbrief zonder dat u al als Gang lid bent geregistreerd.

Om Proof te verdienen, moet u inloggen op uw account voordat u een aankoop doet in onze online winkel of deelneemt aan een activiteit die wij voor dit doel beschikbaar stellen. U kunt uw Proof score op elk moment bekijken onder 'Gang'.

De Proof die je verdient is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan een ander persoon of Gang lid. De Proof heeft geen contante waarde en kan niet worden uitbetaald.

De Proof die u ontvangt bij aankoop van een artikel zal van uw rekening worden afgetrokken wanneer u het artikel retourneert of de bestelling annuleert.

Wij kunnen Proof dat u hebt verzameld ook annuleren als er bewijs is van een valse invoer, bewijs dat u deze algemene voorwaarden hebt geschonden of bewijs dat u bewijsmateriaal op onjuiste wijze hebt verzameld (bijvoorbeeld door een bestelling te plaatsen met als enig doel Proof te verzamelen maar er niet voor te betalen).

 

PROOF EN STATUS

De Proof die je verzamelt telt mee voor het bereiken van de verschillende statusniveaus.

De datum waarop u Gang lid wordt, is de begindatum van uw lidmaatschapsjaar. Het lidmaatschapsjaar kan dus verschillen van het kalenderjaar. Uw Gang status is gebaseerd op de Proof die u tijdens het lopende of vorige lidmaatschapsjaar hebt verzameld. De huidige vereisten voor de statusniveaus en de beloningen kunnen op elk moment worden bekeken op https://odonnell.de/pages/gang.

Er zijn momenteel drie niveaus met bijbehorende beloningen:

Status "Prospect"

Status "Bootlegger" 

Status “Chief" 

Als je bij de Gang komt, ben je eerst een prospect. Zodra je het vereiste aantal Proof hebt bereikt, bereik je de status van Bootlegger of Chief.

Zodra u een status hebt bereikt, behoudt u deze status tot het einde van uw lidmaatschap van de Gang. Dit geldt ook als uw bewijs is verminderd door aflossing of het verstrijken van de tijd.

PROOF INLOSSEN

Opgespaarde Proof kunnen op elk moment worden ingewisseld in de Gang Members Area op https://odonnell.de/pages/gang en in onze Stores, evenals bij bepaalde evenementen, deelnemende bars en anderszins aangewezen promoties. Om Proof in te wisselen voor beloningen, moet u het minimum aantal Proof hebben verzameld dat wij hiervoor hebben vastgesteld. Productbeloningen kunnen ook worden ingewisseld zonder productaankopen. In dit geval hoeft u alleen de verzendkosten te betalen. Contante betaling van de Proof is niet mogelijk. Om uw Proof in te wisselen, moet u ingelogd zijn of uw Proof status in onze winkels verifiëren.

Aangezien de beschikbaarheid van beloningen kan variëren, afhankelijk van hun populariteit, kunnen wij niet garanderen dat alle beloningen te allen tijde beschikbaar zullen zijn. Wij zullen er echter voor zorgen dat er te allen tijde passende beloningen beschikbaar zijn. Als de beloning die u hebt gekozen momenteel niet beschikbaar is, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

Bepaalde beloningen zijn beschikbaar voor het bereiken van een bepaalde status. U hebt recht op deze statusbeloningen vanaf het moment dat u dat statusniveau bereikt.

WIJZIGINGEN, BEËINDIGING EN/OF UITSLUITING VAN DE GANG

U kunt uw lidmaatschap van Gang te allen tijde opzeggen door naar "Gang" te gaan op https://odonnell.de/pages/gang of door contact op te nemen met onze Klantenservice.

Als u uw Gang-lidmaatschap opzegt, worden alle resterende Proof op uw account verbeurd verklaard. Aangezien uw Gang-lidmaatschap ook uw klantaccount bij ons is, zullen wij ook alle gegevens verwijderen die aan uw klantaccount zijn gekoppeld, tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze te bewaren of wij uw klantgegevens om andere redenen nodig hebben (bijv. verdediging van vorderingen tegen ons, het afdwingen van vorderingen tegen u).

Wij kunnen, op elk moment en naar eigen goeddunken, het gehele O'Donnell Loyalty Programma of deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen, beperken of opschorten indien wijzigingen in de wet, wijzigingen in het aanbod van O'Donnell Moonshine NL of de introductie van nieuwe producten dit vereisen. Deze wijziging treedt in werking 14 werkdagen na de datum waarop u online of per e-mail (of een combinatie daarvan) van de wijziging in kennis bent gesteld. Als u de wijzigingen niet aanvaardt, hebt u het recht om uw Gang-lidmaatschap op te zeggen. In dit geval heeft u twee (2) maanden de tijd, vanaf de datum dat wij uw opzegging ontvangen, om uw gespaarde Proof in te wisselen voor beloningen. Tijdens deze periode kunt u echter geen Proof meer innen.

Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving kleine wijzigingen aan te brengen in het O'Donnell Loyalty Programma en deze Algemene Voorwaarden, mits deze wijzigingen geen nadelige gevolgen hebben voor uw Gang-lidmaatschap. Controleer regelmatig de Algemene Voorwaarden. De huidige versie is te vinden op https://odonnell.de.

Elk bewezen misbruik van het O'Donnell Loyaliteitsprogramma, bewezen fraude, het niet naleven van de Gebruiksvoorwaarden, inactiviteit van het lidmaatschap, onjuiste voorstelling van zaken of gedrag dat schadelijk is voor de belangen van O'Donnell Moonshine NL kan leiden tot intrekking van het Gang-lidmaatschap en uitsluiting van verdere deelname aan ons Loyaliteitsprogramma. Als het lidmaatschap van de Gang wordt ingetrokken, vervallen automatisch alle gespaarde Proof en daarmee ook het recht om beloningen te claimen.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele systeemstoringen of uitval van het loyaliteitsprogramma of voor de gevolgen daarvan. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door opschorting, wijziging, beëindiging of in verband met het loyaliteitsprogramma, behalve wanneer deze aansprakelijkheid volgens de wet niet kan worden uitgesloten, tenzij wij of onze agenten opzettelijk of grof nalatig wettelijke verplichtingen hebben geschonden. Dit laat onverlet eventuele aanspraken op schadevergoeding op grond van productaansprakelijkheid en schade aan leven, lichaam en gezondheid, alsmede essentiële contractuele verplichtingen (d.w.z. verplichtingen waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en op de nakoming waarvan de contractpartner regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen). In geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade. In het bijzonder zijn wij niet verantwoordelijk voor de nadelige gevolgen van weggelaten of onjuiste informatie (bijv. verzending van de premie naar een onjuiste plaats). Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor producten of diensten die door derden worden geleverd.

 

CONTACT